Disclaimer

Door deze website te bezoeken of het gebruiken van de informatie op of verkregen via deze website, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Geen aansprakelijkheid Kortingopjeverzekering.nl

Sturris BV / Kortingopjeverzekering.nl is tegenover u op geen enkele manier aansprakelijk voor schade die volgt uit het bezoeken of gebruiken van deze website.

Informatie op deze site

De informatie op deze website is alleen bedoeld als algemene informatie. Sturris BV / Kortingopjeverzekering.nlkan niet garanderen dat de informatie op of via deze site altijd volledig en correct is. Evenmin kan zij garanderen dat de aangeboden modules functioneren. Sturris BV / Kortingopjeverzekering.nl is daarom niet aansprakelijk voor schade die daaruit volgt.

Sturris BV / Kortingopjeverzekering.nl streeft er evenwel naar dat alle informatie op deze site volledig en correct is. Dat geldt ook voor de informatie, die is opgenomen in de op deze site aangeboden modules. Daarbij streeft Sturris BV / Kortingopjeverzekering.nl ernaar dat deze modules juist en ononderbroken functioneren.

Informatie over beleggingen, verzekeringen of op juridisch of fiscaal terrein, of aanbevelingen daarover, mogen nooit worden opgevat als een (persoonlijk) advies. De gebruiker van de site draagt zelf het risico en is verantwoordelijk voor het gebruiken van die informatie en het controleren van de juistheid en volledigheid.

Sturris BV / Kortingopjeverzekering.nl kan de volledigheid en juistheid van informatie van derden, waarnaar op deze website wordt verwezen, niet garanderen. De gebruiker draagt zelf risico en is verantwoordelijk voor het controleren van de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van die informatie.

Alle informatie op deze site, waaronder teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, verwijzingen of hyperlinks naar andere sites, kan zonder voorafgaande aankondiging door Sturris BV / Kortingopjeverzekering.nl worden gewijzigd. 

Verzenden van gegevens

Hoewel Sturris BV / Kortingopjeverzekering.nl alles in het werk stelt om de online verzending van gegevens zo betrouwbaar en veilig mogelijk te laten verlopen, is zij niet aansprakelijk voor schade of andere gevolgen door de online verzending van gegevens via deze website door gebruikers.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die niet het eigendom zijn van Sturris BV / Kortingopjeverzekering.nl dienen enkel ter informatie van de gebruiker van deze site. Deze sites worden niet door Sturris BV / Kortingopjeverzekering.nl onderhouden en Sturris BV / Kortingopjeverzekering.nl heeft geen enkele bemoeienis met de vorm en de inhoud van deze sites. Sturris BV / Kortingopjeverzekering.nl is niet aansprakelijk en geeft geen garanties over de toegankelijkheid, beveiliging en de inhoud van die sites.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels-)namen, logo’s, woord- en beeldmerken zijn eigendom van of in licentie bij Sturris BV / Kortingopjeverzekering.nlof andere partijen en zijn wettelijk beschermd. Het is verboden het materiaal op deze site (al dan niet in bewerkte vorm) te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Sturris BV / Kortingopjeverzekering.nl.

Virussen

Als de informatie, software, verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn niet vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten, dan is Sturris BV / Kortingopjeverzekering.nlniet aansprakelijk voor schade die hier het gevolg van is. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor controle hierop en voor het controleren van alle binnenkomende e-mails en bijlagen op virussen e.d. Sturris BV / Kortingopjeverzekering.nl sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit elektronische verzending en virussen.